Od 1 lutego 2017 proponujemy Państwu ujednolicony cennik biletów wstępu, który pozwala  na zwiedzanie wystawy stałej i czasowej w jednej cenie*

 

Mamy przyjemność poinformować, że dołączyliśmy do akcji "weekend za pół ceny" w dniach 9-11 marca.  Zachęcamy do zapoznania się z specjalnym cennikiem na tę okazję!

W związku z tym bilety do Muzeum (w opcji dla jednego oraz dwóch oddziałów) będą kosztowały 50% przyjętej ceny.

Weekendowa cena będzie wynosić: 

Normalny: 10 zł (1 oddział) oraz 17,5 zł (2 oddziały);

Ulgowy: 7,5 zł (1 oddział) oraz 12,5 zł (2 oddziały);

Rodzinny (2+2): 25 zł (1 oddział) oraz 37,5 zł (2 oddziały). 

1 oddział / department

2 oddziały / department

3 oddziały / department

normalny

adults

Normal

20 zł

35 zł

50 zł

ulgowy

cocessions

Ermassigt

15 zł

25 zł

40 zł

rodzinny (2+2)

family (2+2)

Fammilien (2+2)

50 zł

75 zł

100 zł

grupowy

groups

Gruppen

12 zł

od osoby / per person/ pro Person

18 zł

od osoby/ per person/ pro Person

25 zł

od osoby/ per person/ pro Person

 

Podborsko

20 zł – normalny

15 zł – ulgowy

10 zł – grupowy (powyżej 30 osób)

----------------

--------------

                    


CENNIK MUZEALNY:
 
 
 

bilet plenerowy / open-air exhibition / Freilicht Ausstellung           8,00zł   [BRAMKA OBROTOWA] Oddział Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5

opłata za przewodnika / Guide/ Fuhrer                                                70,00 zł/ 1 godz. - polski

w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim                      100,00 zł/ 1 godz. ,   english/ deutsch  =  100,00 zł/ 1 Hour/Uhr)

lekcja muzealna / history workshop                                                      5,00 zł/ osoba/ person = 1 godz. zegarowa/ 1h

[zajęcia w muzeum/inside museum]

lekcja muzealna/ history workshop                                                       7,00 zł/ osoba/ person =  trwa 1,5 godziny / 1,5h

[zajęcia poza muzeum/outside museum]

 

Rodzinne Spotkania z Historią/ Family workshop                                  15,00 zł/ rodzina/ Family  (2+) [lekcja trwa 1 godzinę zegarową /  1h]

bilet specjalny = mieszkańcy miasta i Powiatu                                        12,00 zł/ za okazaniem dowodu tożsamości

wystawa czasowa/ temporary exhibition:                                               12,00 zł**

 

*Nie dotyczy opłat za wstęp na wystawę czasową w dniu ustawowo wolnym od opłat za wstęp na wystawy stałe – art 10 pkt 2 Ustawy o Muzeach.

**Cena dotyczy biletu wstępu na wystawę czasową w Oddziale Historii Miasta lub w Oddziale Dzieje Oręża Polskiego.

 

zobacz również - OFERTY SPECJALNE:  pakiet muzealny

 

 

 

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE free entry-permanent exhibition – Eintritt frei- Standige Ausstelung

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ:

ŚRODA


 

 

ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA WSTĘP DO MUZEUM

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) kombatantom innym niż wymienionym w § 2 pkt 6.

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)

5) dzieciom do lat 7.

6) kombatantom – uczestnikom walk o Kołobrzeg w 1945 r.

7) pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym

8) opiekunom grup zorganizowanych zwiedzających Muzeum (1 opiekun na 10 dzieci)

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta

2) legitymacje emeryta-rencisty

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie

7) legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS

8) Karta Polaka

9) dokumenty potwierdzające wiek

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 1 pkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

na podstawie: Zarządzenia Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego nr 27/2012 z dnia 27.09.2012 r.

 

podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, (Dz. U. z 2008 r., nr 160, poz. 994)

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.